نمایشگاه آی فود امسال با رویکرد علمی برگزار می شود

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مشهد:
نمایشگاه آی فود امسال با رویکرد علمی برگزار می شود
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مشهد از برگزاری پنجمین دوره نمایشگاه های آی فود در مشهد خبر داد.
به گزارش ستاد خبری نمایشگاه آی فود، علی شریعتی مقدم در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مشهد از برگزاری نمایشگاه آی فود امسال با رویکرد علمی خبر داد و افزود: نوآوری در نمایشگاه های بین المللی اهمیت زیادی پیدا کرده و این امر در دنیا نیز مورد توجه قرار گرفته است. این امر باعث می شود محققین از این فرصت استفاده بهینه کرده و جذب سرمایه گذار داشته باشند.
وی ادامه داد: این مساله باید در کشور ما نیز مورد توجه قرار گیرد. اگر این مساله به صورت منسجم دنبال شود، فرصت های اقتصادی بهتری را برای ما ایجاد خواهد کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مشهد افزود: مقرر است نمایشگاه آی فود مشهد امسال از چند جهت مورد توجه قرار گیرد. یکی مساله اطلاعات است که فعالیت های کاربردی خوبی که نتوانسته به صنعت اتصال یابد، در آن نمایش داده شود. بخش نوآوری نیز می تواند با تحقیقات انجام شده به کمک ما آید.

۱۳۹۶-۰۳-۲۷